2012 > 10

I somras kontrollerade Nacka kommuns miljöenhet varvet. Klubben ålades att till den 30 november 2012 säkerställt hantering av oljor och kemikalier. Styrelsen överklagade beslutet för att det inte är rimligt att på tre månader finna lösningar och vidta åtgärder.

 

Styrelsen har beslutat att tömma och ta bort spilloljecisternen samt sanera oljespillet under den genom att gräva bort all förorenad jord. Tills vidare får var och en lämna sitt oljespill på återvinningscentralen i Östervik. Detsamma gäller för kemikalier, färgrester, gamla oljefilter med mera.

 

Styrelsen har även beslutat att låta sanera golvet i spelhuset från rester av hydralolja och ta bort den kontaminerade jord som finns vid dörren. Under hydralspelet ska tråg för att fånga upp oljespill ställas. Dessutom måste en invallning ordnas som rymmer all hydralolja plus 10 procent.

Styrelsen ska ta fram ett förslag till miljöplan till årsmötet med regler för hantering av giftiga bottenfärger.

 

Styrelsen ska även köpa in absorbenter och analysera riskerna med den hydralolja som klubben använder.

 

Utgångspunkten för all verksamhet som kan påverka miljön i klubben bygger på miljöbalkens principer att:

- verksamhetsutövaren, båtägaren, är ansvarig för all sin hantering av färger, oljor, kemikalier och det avfall eller slipdamm som uppstår.

- försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det innebär att om man inte vet om risker eller effekter på miljön av en viss produkt så ska man inte använda den.

- produktvalsprincipen gäller. Det innebär att man ska välja det mest miljövänliga alternativet.

- förorenaren betalar-principen gäller. Den som orsakar utsläpp eller skador på miljön är ekonomiskt ansvarig.

 

Klubben följer utvecklingen av båtvårdsprodukter och strävar efter att skapa en ren miljö vid varvet och bryggorna främst genom att alla tar sitt ansvar och hjälper till att undvika utsläpp, avfall med mera.

 

Från och med 1 april 2015 är utsläpp av toalettavfall förbjudet inom svenskt sjöterritorium!!

Hoppas att detta kan ge en vink om nödvändigheten av att alla satsar på "ekologisk" båtvård.

 

Läs gärna utkastet till klubbens miljöplan som årsmötet föreslås antaga genom att klicka här!

 

//Lasse Fladvad

Ordförande SBK

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar