GDPRAllmänt
EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, reglerar hur personuppgifter ska behandlas. Solsidans Båtklubb följer GDPR.

Här beskrivs hur medlemsdata som lagras i klubbens register hanteras. Klubben är personuppgiftsansvarig och styrelsen ansvarar för att föreningen följer GDPR. Informationen används för att kunna hantera klubbens verksamhet och genomföra fakturering och kommunikation med medlemmar.
 
Infrastruktur
Solsidans Båtklubb använder Svenska Båtunionens administrativa system BAS. Medlemsdata förekommer också i mailkataloger, inkommande mail till klubben vid ansökan och utgående vid till exempel fakturering.
 
Medlemmar har bara tillgång till sitt eget medlemsdata.
För närvarande registrerar medlemmar sitt personnummer på frivillig basis.
Båtunionen har ställt krav på att under 2024 kommer personnummer att bli obligatoriskt i BAS.
 
En matrikel med uppgifter hämtade ur BAS om medlemmars kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer och e-postadress skapas ur medlemsregistret, distribueras till medlemmarna årligen.

Lagrad information
1, Medlemsregister BAS
- Medlemsnummer
- Namn
- Adress
- Mailadress
- Telefon
- Båtinnehav med data om båten
- Uppgift om bryggplats
- Uppgift om varvsplats
- Datum för köplats

2, Ekonomisystem Visma e-ekonomi
- Fakturainformation
- Betalningsinformation

3, E-postsystem
Information från medlemssystem kan används.

Rensning av register
Medlemsdata rensas tre år efter att medlem avslutat medlemskap i klubben. E-postkataloger
rensas årligen.

Medlems rättigheter
Medlem som önskar registerutdrag eller rättning kontaktar klubben via e-post eller post.

Ta del av registerinnehåll
Medlem har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av medlemmens
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse medlem med en kopia av
de personuppgifter som är under behandling. Informationen lämnas till medlem omgående,
senast inom en vecka.

Rättning av fel i register
Medlem har rätt att få sina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Påtalad felaktighet rättas omgående, senast inom en vecka.

Radering ur register
Medlem har under vissa omständigheter rätt att få sina personuppgifter raderade:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om medlem återkallar samtycket som ingicks i och med ansökan om medlemskap
• Om medlem motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt eller i strid med klubben rutiner.