2014 > 06

Klubbens flitige varvschef Sten Ahlgren samt övriga i styrelsen har grävt upp gamla ledningar på övre varvet inför utplaningen av ytan.

Vid sjön har ett däck byggts för jollar och klubbens roddbåtar. Med lite tur får vi även klubbhusen målade i sommar.

Styrelsen förbereder anläggandet av spolplatta genom att undersöka olika alternativ, ta in offerter och ta fram handlingar.
Läs hela inlägget »
Etiketter: varvet, styrelsen
Ett 20-tal medlemmar deltog i det extra mötet förra onsdagen för att ta ställning till om klubben ska eller inte ska satsa på en spolplatta och en reningsanläggning. Utgångspunkten är att kommunen kräver att klubben anlägger en spolplatta med tillhörande reningsanläggning om vi ska fortsätta att ha båtar som är målade med biocidbottenfärger. Efter kommunens beslut sökte klubben LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta hos länsstyrelsen. Klubben har fått upp till 245 000 kr som delfinansiering av en spolanläggning. Som alternativ till spolplatta kan klubben, dock utan statsbidrag satsa på torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller på borsttvättning av båtar en eller ett par gånger per säsong.

 Mötet inleddes med att klubbens ordförande Lars Fladvad och varvschefen Sten Ahlgren visade var spolplatta och reningsanläggning föreslås placeras. För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades. Medlemmen Odd Klofsten presenterade ett alternativ som baseras på att klubbens medlemmar istället nyttjar båtbottentvättar två till tre gånger per säsong. För att kunna utnyttja statsbidraget fullt ut förslog styrelsen mötet att i höst bygga en eller två spolplattor samt en reningsanläggning för behandling av kontaminerat vatten

 Mötet beslutade med acklamation att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 För beslutet var utöver närvarande medlemmar som röstade ja även 23 medlemmar som lämnat in fullmakter. Emot beslutet röstade ett par deltagare samt ett par via fullmakt. En medlem avstod från att rösta.

Bilden är en exempelbild.
Läs hela inlägget »
För att förtydliga och förenkla för alla medlemmar hur grundstrukturen för kostnader för klubben/medlemmar ser ut har styrelsen tagit fram ett policydokument.

Detta dokument kan du som är medlem granska HÄR.
Läs hela inlägget »
Etiketter: policy, avgifter
Välkommen till ett extra möte om spolplatta i Solsidans Båtklubb!

 Onsdag den 18 juni 2014, kl 19.00 på varvet.

Dagordning för mötet:
1.      Mötets öppnande
2.      Val av justerare
3.      Val av ordförande vid mötet
4.      Val av sekreterare vid mötet
5.      Fastställande av dagordning
6.      Redovisning av styrelsens förslag att anlägga spolplatta
7.      Beslut om att bygga spolplatta
8.      Förslag till ändring av stadgar och reglementen
9.      Övriga frågor
10.    Mötet avslutas

VÄLKOMNA!

//Styrelsen

 
Bakgrund
Styrelsen sökte och fick LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta som länsstyrelsen kräver som ett alternativ för att hantera båtar med biocidbottenfärger som flertalet av varvets båtar har. Det finns alternativ, till exempel torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller att inte använda biocidfärg och borsttvätta en eller ett par gånger per säsong.

Styrelsen föreslår att klubben anlägger en platta med tillhörande rening eftersom vi fått ett statligt bidrag till investeringen. Om klubben väljer att ändra inriktning eller skjuter på anläggandet missar vi LOVA-bidraget.

Förslag till beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 Fullmakt: Om du inte har möjlighet att komma personligen – lämna då en fullmakt till någon betrodd kompis.Skriv bara ett enkelt papper att du ger nn fullmakt att företräda dig under detta möte.
Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö, varvet, kallelse

Aktiviteter

Länkar